Partnerzy

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie


Praca to bardzo ważny element życia społecznego. Droga do jej znalezienia nie zawsze jest łatwa i prosta. Szczególnie ważne w poszukiwaniu pracy są: wiedza, umiejętności, kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe. Wsparcie w tym zakresie oferują Fundusze Europejskie – w tym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.Celami programu są:
• Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
• Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
• Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
• Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

7 marca 2018r. uczniowie klas maturalnych ZST uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Głównym celem zajęć było przedstawienie młodzieży możliwości, jakie otwiera przed nią program Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy w zakresie rozwoju ścieżki zawodowej, jak również wyjaśnienie zasad i warunków korzystania z Programu.