Partnerzy

Technik analityk

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Technik analityk zajmuje się oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp. Technik analityk charakteryzuje się sprawnością manualną, która jest niezbędna przy pobieraniu próbek i w pracy w laboratorium chemicznym. [http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl]

Technik analityk ma wiedzę i umiejętności w zakresie racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów i materiałów, posługiwania się podstawowymi technikami preparatyki chemicznej, użytkowania i konserwacji aparatów pomiarowych, przygotowania próbek do badań, kalibracji metod analitycznych, precyzyjnego ważenia i mierzenia, sporządzania roztworów, wykonywania analiz ilościowych i jakościowych metodami klasycznymi i instrumentalnymi, interpretacji wyników badań przy użyciu metod analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń.

Zawód technik analityk należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu. Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z koniecznością funkcjonowania laboratoriów analitycznych nadzorujących procesy produkcji. Fakt ten wskazuje, iż kadra techniczna średniego stopnia jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tego typu laboratoriów, w których wykonuje się różnego typu analizy w zależności od potrzeb procesu produkcji. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko w technice, ale i w technologii wytwarzania półproduktów i produktów.

Technik analityk może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego: petrochemicznym, sodowym, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, środków pomocniczych (środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.), gumowym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

Absolwent w zawodzie technik analityk może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach: w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), czy też ochrony środowiska(analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoringzanieczyszczeń ekosfery).