Partnerzy

Technikum nr. 4 - Technik elektryk

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

-projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
-montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
-instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
-wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
-lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
-diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
-konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
-konserwacja i naprawa układów automatyki,
-wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
-prace elektroinstalatorskie,
-prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
-eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
-prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
-prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
-naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
-naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
-elektromechanika samochodowa,
-organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu technik elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kwalifikacja E.7., jest jedną z dwóch kwalifikacji w zawodzie elektryk, podstawową (jedyną) w zawodzie elektromechanik i stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik elektryk. Technik elektryk ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej E.7. i są to kwalifikacje E.8. i E.24. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ.(E.a), PKZ(E.c).

PKZ.(E.a) występuje w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.