Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL 2014-2020

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Puławski/ Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Puławach rozpoczyna realizację projektu „Technik przyszłości” nr Projektu RPLU.12.04.00-06-0035/17 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów/uczennic na kierunkach technik elektryk, technik informatyk oraz technik teleinformatyk w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:
1. Realizację szkoleń specjalistycznych dla uczniów z zakresu elektroniki:
• Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentami dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (zwane IPC),
• Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA),
• Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD).
2. Realizację kursów dla uczniów z zakresu informatyki:
• Linux
3. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli:
• Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentami dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (zwane IPC),
• Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA),
• Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD).
4. Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 120 uczestników projektu (60 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 60 osób w roku szkolnym 2019/2020).
5. Doposażenie bazy szkoły w sprzęt do pracowni zawodowej komputerowej i hybrydowej.

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 30.09.2020
Wartość projektu – 1 999 679,04 zł
Dofinansowanie z EFS – 1 699 727,18 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 99 983,96 zł
Wkład własny – 199 967,90 zł

 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik przyszłości” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem Regulamin.

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Karta rekomendacji wychowawcy

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie 

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie o preferowanej formie wsparcia

 

 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik przyszłości” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem Regulamin.

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie

 

Dokumenty dla uczniów wytypowanych do odbycia stażu zawodowego:

 

Deklaracja uczestnictwa w stażu

Zgoda rodzica na udział w stażu

Regulamin dla rekrutacji październik

Regulamin dla rekrutacji dodatkowej luty

Regulamin stażu