Historia naszej szkoły sięga 1964 roku, kiedy przy budującym się kombinacie nawozów sztucznych utworzono Zasadniczą Szkołę Przyzakładową. Nabór do trzech klas pierwszych o specjalności “aparatowy procesów chemicznych”, przeprowadził Dział Kadr i Szkolenia Zakładów Azotowych w Budowie. Do pracy szkoleniowo – produkcyjnej zatrudniono  początkowo  trzech  pracowników  –  Ryszarda  Czerskiego,  Jerzego  Bińczaka i Mariana Szklarza, który objął kierownictwo szkoły.

Trzy lata później powołano do życia Zespół Szkół Chemicznych, którego patronką została wybitna polska uczona Maria Skłodowska-Curie. Wspaniała uroczystość odbyła się 18 listopada w dniach obchodów setnej rocznicy urodzin wielkiej uczonej. Wiceminister przemysłu chemicznego T. Kowalski odczytał akt powołania ZSCh i nadania mu imienia. Odsłonięto tablicę pamiątkową umieszczoną przy wejściu do budynku. Nauczyciele zasadzili drzewa przed szkołą, a uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Ślubowanie klas pierwszych w Dniu Patronki Szkoły stało się odtąd tradycją i jest poprzedzane konkursem wiedzy o życiu i pracy uczonej.
Oddano także do użytku nowo wybudowany internat na 250 miejsc, którym kierował Stanisław Sykut, a pierwszymi wychowawcami byli Irena Kuszyk, Eugenia Olszak, Danuta Gajowiak i Kazimierz Żyłka. Internat w 1982r. zamieniono na Bursę Szkolnictwa Zawodowego, obecnie wchodzącą w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego (RCKU).

Wielki wpływ na funkcjonowanie Zespołu Szkół Chemicznych wywarł dyrektor mgr inż. Kazimierz Kotliński, który zapewnił sobie ważne miejsce w pamięci uczniów. Propagator racjonalizacji i innowacji pedagogicznych, wspierany był gronem wspaniałych nauczycieli. Efektami wspólnej pracy były zdobywane przez uczniów laury na polu naukowym, sportowym, racjonalizacji i wynalazczości. Wprowadzono nauczanie problemowe w grupach jedno-  i  wielopoziomowych,  które  miało  mobilizować  ucznia do twórczego samodzielnego myślenia i uczyć współodpowiedzialności za rezultaty osiągnięte w grupie. W szkole działały zespoły taneczne, orkiestra, koło recytatorskie, fotograficzne i sportowe. W trosce o wychowanie estetyczne młodzieży nawiązano w 1970 współpracę z Filharmonią Lubelską, która przez 20 lat raz w miesiącu dawała w szkole koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej. W grudniu 1976 r. otwarto w szkole Izbę Pamięci i Tradycji, zorganizowaną staraniem wielu uczniów i nauczycieli.
W latach 1981-1990 dyrektorem szkoły był mgr Mieczysław Piwkowski, który kontynuował    rozwój  szkoły.  Wybudowano  nową  szatnię,  a  szkolna  biblioteka  mogła przenieść swoje zbiory do obszernych pomieszczeń. Mimo że nie były to łatwe lata dla oświaty, szkoła zachęcała uczniów do przebywania w jej murach także po zakończeniu lekcji. Liczne koła zainteresowań: sportowe, fotograficzne, taneczne, recytatorskie, orkiestra, koła przedmiotowe gromadziły wielu chętnych. Dużą popularnością cieszyło się harcerstwo (działały 13DHS i 19DHS „Czarni”) i  koło turystyki krajoznawczej, którym opiekowała się p. Zofia Skocz. Koniec lat osiemdziesiątych zaowocował także powstaniem w naszej szkole BISu (Biuletyn Informacyjny Samorządu) – pierwszej w Puławach, niezależnej gazetki szkolnej.

W 1990 roku przemianowano szkołę na Zespół Szkół Technicznych , a jej kierownictwo objął mgr Józef Siekierski. Na zastępcę wybrano mgr Annę Turketti – Kluziak. Kierownikiem laboratorium został  mgr  inż.  Jerzy  Stoś  –  Wierzbowski,  a  kierownictwo w warsztatach szkolnych objęli mgr inż. Andrzej Łucjanek i mgr inż. Andrzej Próchniak. Zgodnie ze zmianami w oświacie ograniczono szkolnictwo zawodowe i utworzono klasy liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym, z  autorskim programem nauczania  elementów  informatyki.  Postanowiono  czynić  szkołę  nowoczesną w wymiarze społecznym, technicznym i organizacyjnym, kontynuować dobre tradycje szkoły w wychowaniu, poziomie nauczania, atmosferze, uznać dobro ucznia jako nadrzędne w pracy szkoły.   Nowa   koncepcja   kierowania   szkołą   została   oparta   na   zasadach   demokracji i współodpowiedzialności dyrekcji, rady pedagogicznej, nauczycieli i rodziców. Położono nacisk na rozwijanie różnych form samorządności wśród uczniów i partnerstwa w stosunku nauczyciel – uczeń. Ogrom zmian gospodarczych, społecznych i politycznych, zaowocował 1 lutego 1990 roku przekazaniem szkoły przyzakładowej przez Zakłady  Azotowe Kuratorium Oświaty i Wychowania.

W 1993 roku powstała Policealna Szkoła Zawodowa kształcąca techników informatyków, których fachowość była bardzo wysoko oceniana na lokalnym rynku pracy. W klasach wszystkich typów szkół prowadzono zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, finansowane w części przez Fundację Batorego.
Szkoła powiększyła się, powstały nowe, dobrze wyposażone pracownie informatyczne, sala do ping ponga i siłownia. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli została oddana także nowa aula, gabinety – dentystyczny i pielęgniarki szkolnej (mieszczące się dotychczas w budynku bursy). W 1996 roku, dzięki dotacji przyznanej na ten cel przez Kuratorium Oświaty, przeprowadzono remont szkoły: położono nowe podłogi na korytarzach, przebudowano ściany sali gimnastycznej i korytarzy .

W 1999 roku, w wyniku reorganizacji administracji państwowej, powstaje Powiat Puławski, który stając się nowym organem prowadzącym naszą szkołę, przejmuje jej finansowanie od Kuratorium Oświaty.
Mimo trudności finansowych nie zmalały starania szkoły o wysoki poziom wymagań. Nową formą zachęty dla uczniów są stypendia przyznawane po pierwszym semestrze i na koniec roku. Szkoła stara się udzielać fachowego wsparcia uczniom zagrożonym patologiami społecznymi, a pedagog szkolny i wychowawcy współpracują ze specjalistycznymi instytucjami.  Nową   formą   pracy   wychowawczej   jest   uczestnictwo   klas   pierwszych w zajęciach integracyjnych. Szkoła w dalszym ciągu odczuwa i wysoko sobie ceni życzliwe zainteresowanie  i  materialne  wsparcie  za  strony  Zakładów  Azotowych,  Urzędu    Miasta i firmy “PiAZAP”.
Po rozstrzygnięciu konkursu z dniem 1 września 2002 roku stanowisko dyrektora ZST objął mgr inż. Henryk Głos  (i  pełni  tę  funkcję  do  dziś).  Wicedyrektorem  została mgr Elżbieta Niechaj. V Zjazd absolwentów szkoły i jej 35 lecie stały się okazją do wielu zmian: wyremontowano salę gimnastyczną, ocieplono budynek, wymieniono okna i pokrycie dachu, urządzono nowe wnętrza dla biblioteki, wyremontowano szatnię oraz sale lekcyjne. Ponieważ biblioteka znacznie powiększyła swoje zbiory, postanowiono ułatwić jej funkcjonowanie przez zastosowanie programu komputerowego. Była to pierwsza informatyzacja biblioteki w Puławach. W trosce o bezpieczeństwo uczniów zadbano też o system alarmowy i monitoring wizyjny.

Dbając o ciekawą ofertę edukacyjną od 2004 roku zaproponowano nowym uczniom naukę  w  klasie  sportowej,  zacieśniając  tym  samym  współpracę  z  Klubem  Sportowym „Wisła”. Powrócono też do dobrych tradycji propagowania wśród naszych uczniów honorowego krwiodawstwa. W 2005 roku dokonano kolejnej reorganizacji – szkolne warsztaty stały się bazą dla stworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP). Od tego czasu szkoła rozszerza kształcenie zawodowe w technikum. Chętni mogą zdobyć zawód technika technologii chemicznej, a od 2007 roku technika analityka. W 2008 roku powstała klasa, w której można zdobyć zawód technika informatyka, a w 2011 – technika teleinformatyka.
Szkoła dzięki funduszom MEN i unijnym stale wymienia przestarzałe komputery na nowe i uzupełnia pomoce naukowe.
Utrzymujemy i rozwijamy wymianę młodzieżową pomiędzy VTI w Izegem w Belgii oraz Bishop Vesey”s Grammar School w Birmingham w Anglii.

1 września 2011 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu naszej społeczności. Było to uroczyste podpisanie umowy patronackiej z Zakładami Azotowymi Puławy. Historia zatoczyła koło… Dla szkoły i naszych uczniów otworzyły się nowe możliwości.