Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Technicznych w Puławach jest Zespół Szkół Technicznych z siedzibą w Puławach ul. Wojska Polskiego 7 tel. 81 886 37 40 adres e-mail: poczta@zst.pulawy.pl
Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Technicznych w Puławach jest Pani Aleksandra Jarocka adres e-mail: inspektor@cbi24.pl adres do korespondencji: 24-100 Puławy ul. Wojska Polskiego 7.

 

Zespół Szkół Technicznych w Puławach prowadzi monitoring wizyjny pomieszczeń Szkoły oraz terenu wokół Szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoły. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 108a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Technicznych w Puławach. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcrk.pulawy.pl
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego   oraz odpowiednia Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Szkoły www.zst.pulawy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły”.