• Technik Informatyk

  Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

  Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

  ABSOLWENT TECHNIKUM ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

  Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
  – przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
  – wykonać lokalną sieć komputerową;
  – naprawić urządzenia techniki komputerowej;
  – administrować systemami operacyjnymi.

  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
  – tworzyć bazy danych i administrować nimi;
  – tworzyć strony i aplikacje internetowe.

 • Technik Mechanik

  Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

  Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

  Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

 • Technik Analityk

  Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Technik analityk zajmuje się oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp. Technik analityk charakteryzuje się sprawnością manualną, która jest niezbędna przy pobieraniu próbek i w pracy w laboratorium chemicznym. [http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl]

  Technik analityk ma wiedzę i umiejętności w zakresie racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów i materiałów, posługiwania się podstawowymi technikami preparatyki chemicznej, użytkowania i konserwacji aparatów pomiarowych, przygotowania próbek do badań, kalibracji metod analitycznych, precyzyjnego ważenia i mierzenia, sporządzania roztworów, wykonywania analiz ilościowych i jakościowych metodami klasycznymi i instrumentalnymi, interpretacji wyników badań przy użyciu metod analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń.

  Zawód technik analityk należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu. Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z koniecznością funkcjonowania laboratoriów analitycznych nadzorujących procesy produkcji. Fakt ten wskazuje, iż kadra techniczna średniego stopnia jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tego typu laboratoriów, w których wykonuje się różnego typu analizy w zależności od potrzeb procesu produkcji. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko w technice, ale i w technologii wytwarzania półproduktów i produktów.

  Technik analityk może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego: petrochemicznym, sodowym, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, środków pomocniczych (środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.), gumowym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

  Absolwent w zawodzie technik analityk może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach: w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), czy też ochrony środowiska(analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoringzanieczyszczeń ekosfery).

 • Technik Technologii Chemicznej

  Zadania zawodowe technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem różnego rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych oraz nadzorowaniem procesów produkcyjnych przemysłu chemicznego.

  Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych i fizykochemicznych zarówno poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów i półproduktów.

  Do obowiązków technika technologii chemicznej należy także prowadzenie dokumentacji produkcji dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego oraz współdziałanie z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania procesów i ciągów technologicznych. Technik technologii chemicznej może również wykonywać samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.

  Zawód technik technologii chemicznej należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z mechanizacją i automatyzacją produkcji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik kontroli parametrów procesowych i metod analitycznych, co daje szanse na znalezienie zatrudnienia średniemu personelowi branży chemicznej. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko w technice, ale i w technologii wytwarzania półproduktów i produktów.

  Technik technologii chemicznej może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego:

  – przemysł petrochemiczny;
  – przemysł sodowy;
  – przemysł kwasu siarkowego;
  – przemysł nawozów sztucznych;
  – przemysł tworzyw sztucznych;
  – przemysł włókien sztucznych;
  – przemysł farmaceutyczny;
  – przemysł kosmetyczny;
  – przemysł środków pomocniczych – środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.;
  – przemysł gumowy;
  – przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych;
  – przemysł farb i lakierów.

 • Technik Elektryk

  Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

  Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

  – projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
  – montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
  – instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
  – wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  – lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  – diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
  – konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
  – konserwacja i naprawa układów automatyki,
  – wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
  – prace elektroinstalatorskie,
  – prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
  – eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
  – prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
  – prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
  – naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
  – naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
  – elektromechanika samochodowa,
  – organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

  Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

  Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

  Dla zawodu technik elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

  ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

  – wykonywanie i uruchamianie instalacj i elektrycznych na podstawie dokumentacj i technicznej;
  – montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  – wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

  ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

  – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych;
  – montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych;
  – konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

 • Technik Programista

  Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.

  Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy.

  Uczniowie, którzy zdecydują się na kształcenie w tym zawodzie zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych (język SQL) i stron internetowych (Java Script, PHP) oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++.

  Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom kontynuację nauki na studiach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

  ABSOLWENT TECHNIKUM ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

  Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
  – tworzyć bazy danych i administrować nimi;
  – tworzyć strony i aplikacje internetowe.

  INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

  Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
  – projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
  – projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
  – projektować, programować i testować aplikacje mobilne.