Partnerzy

rekrutacja 2018

Link do rejestracji kandydatów w systemie

 

Zawód Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym  Liczba oferowanych miejsc 
 Technik analityk  matematyka , chemia  32
 Technik technologii chemicznej  matematyka , chemia  32
 Technik elektryk  matematyka, fizyka 32
 Technik informatyk  matematyka, fizyka  48
 Technik mechanik  matematyka, fizyka  32
 Technik teleinformatyk  matematyka, fizyka  32

 

 ulotka 2018 1

ulotka 2018 2

Technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wypełnienia następujących zadań zawodowych: badania stanu środowiska; monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami; planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska w szczególności: określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka; przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska, oznacza parametry zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia gleby; określa zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów; wykonuje pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych; bada i kontroluje emisję i imisję zanieczyszczeń;   sporządza bilanse wodno-ściekowe, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowym ido atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami; posługuje się aparaturą pomiarową oraz urządzeniami stosowanymi w ochronie środowiska; posługuje się dokumentacją techniczną; przygotowuje mapy oraz schematy technologiczne; współpracuje w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniając zasoby przyrody; posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska; stosuje procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego; podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych; współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska; przygotowuje propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym; prowadzi kampanię na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych.

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnieniew placówkach zajmujących się ochroną środowiska (działy ochrony środowiska w urzędach miejskich i powiatowych, w zakładach pracy, oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji odpadów).

Zawód szczególnie promowany przez kraje Unii Europejskie.

Zawody związane z branżą przyrodniczą i ochroną środowiska należą do rozwijających się z każdym rokiem. To może zaskakiwać, ponieważ do tej pory absolwenci tych kierunków mieli niewielkie szanse na pracę zgodną z wykształceniem. Słabe perspektywy, niewielkie zarobki, niewiele miejsc pracy zniechęcało do poszukiwania pracy w tej branży. Polityka Unii Europejskiej jest nastawiona na zwiększenie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego, niewykluczone więc, że w przyszłości dużo łatwiej będzie dostać pracę nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Gwarancją jest fakt, że stale rozwija się infrastruktura związana z ochroną środowiska. Zakłady przemysłowe inwestują w filtry i ekologiczne produkty, budowane są oczyszczalnie ścieków, rośnie zapotrzebowanie na ekspertów od spraw wodociągów i kanalizacji, klimatyzacji, oczyszczania powietrza. Pracę dostaną też specjaliści od odkażania. Warto wspomnieć o szeroko zakrojonym poszukiwaniu źródeł alternatywnej energii. Ekologiczne bio-paliwa, energia wiatrowa, słoneczna i wodna, opał pozyskiwany z wierzby – to stale rozwijające się kierunki przemysłu, wychodzące naprzeciw wymaganiom i polityce Unii Europejskiej.

Poszukując pracy w zawodach technicznych, należy wziąć pod uwagę to, że dla pracodawców liczy się przede wszystkim wiedza specjalistyczna, która zresztą jest sprawdzana w czasie rozmowy z fachowcami czy też poprzez specjalne zadania. Pracodawcy przyjmujący absolwentów na kandydatów do pracy zwracają szczególną uwagę nie tylko na wykształcenie zawodowe, solidną wiedzę kandydata, znajomość języków obcych, lecz również znajomość konkretnych programów komputerowych (np. znajomość zaawansowanego oprogramowania CAD), odbyte praktyki, dodatkowe umiejętności i zainteresowania.

V Liceum ogólnokształcące - Klasa sportowa

Program nauczania w klasie o profilu sportowym ma na celu:

- Kontynuowanie szkolenia sportowego w wybranych dyscyplinach sportowych - piłka nożna, przy ścisłej współpracy z KS Wisła.
- Rozwój indywidualnych zainteresowań sportowych młodzieży.
- Przygotowanie do dalszej edukacji na kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, pożarnictwo, policja, straż graniczna, służby mundurowe.
- Krzewienie szeroko pojętej kultury fizycznej.
- Kształtowanie cech i postaw pro zdrowotnych przydatnych w nowoczesnym społeczeństwie.
- Przygotowanie do percepcji widowisk sportowych.

Zadania:

- Stałe podnoszenie poziomu sportowego i wiedzy w wybranych dyscyplinach sportowych.
- Troska o zdrowie i sprawność fizyczną młodzieży.
- Kształtowanie postaw moralnych takich jak odpowiedzialność, samodyscyplina, systematyczność, wytrwałość w dążeniu do celu, szacunek dla przeciwnika, nie rezygnowanie w obliczu porażki.
- Tworzenie trwałych nawyków do uprawiania sportów przez „całe życie”.
- Przekazywanie wiedzy na temat korzyści indywidualnych i społecznych wynikających z dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną.
- Przygotowanie do roli organizatora różnorodnych form aktywności ruchowej w rodzinie, w pracy.
- Wstępne przygotowanie do przyszłej roli instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, organizatora zawodów i imprez sportowych.
- Przygotowanie do świadomego wyboru swojej drogi życiowej związanej ze sprawnością fizyczną i jej wielowątkowymi aspektami.

Od września 2015 zajęcia w naszej szkole będą odbywać się w nowej hali sportowej.

Technikum nr. 4 - Technik elektryk

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

-projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
-montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
-instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
-wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
-lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
-diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
-konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
-konserwacja i naprawa układów automatyki,
-wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
-prace elektroinstalatorskie,
-prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
-eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
-prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
-prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
-naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
-naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
-elektromechanika samochodowa,
-organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu technik elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kwalifikacja E.7., jest jedną z dwóch kwalifikacji w zawodzie elektryk, podstawową (jedyną) w zawodzie elektromechanik i stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik elektryk. Technik elektryk ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej E.7. i są to kwalifikacje E.8. i E.24. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ.(E.a), PKZ(E.c).

PKZ.(E.a) występuje w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.